Продажа велосипедов и комплектующих, квалифицированный ремонт, консультации и индивидуальный подход к каждому клиенту

Велосипеды, комплектующие, сервис

Велофорум Херсона

Объявление

Володар гори 14.03.2021 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Заходи - події 2021р. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ! _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Події федерації 2021р. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Клуб тренировок в Strava

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Велофорум Херсона » Адміністрація » Статут


Статут

Сообщений 1 страница 10 из 10

1

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Установчими зборами
Федерації велосипедного спорту
Херсонської області
Протокол № 1 від __________ року
СТАТУТ
ФЕДЕРАЦІЇ ВЕЛОСИПЕДНОГО
спорту херсонської областім. Херсон, 2018

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Федерація велосипедного спорту Херсонської області (далі – Федерація) є добровільною неприбутковою недержавною громадською організацією спортивної спрямованості, яка об'єднує спортсменів, тренерів, суддів, інших фахівців в досягненні мети і завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Федерація діє на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування, для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів.
1.3. Федерація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» іншим чинним законодавством України та цим Статутом.
1.4. Федерація визнає Статут, мету та завдання Федерації велосипедного спорту України, Європейського союзу велосипедистів, Міжнародного союзу велосипедистів, у своїй діяльності керується встановленими нею принципами і правилами.
1.5. Федерація є непідприємницьким товариством, і основною метою не є одержання прибутку.
1.6. Повне найменування Федерації:
українською мовою – Федерація велосипедного спорту Херсонської області
Скорочене найменування Федерації:
українською мовою – ФВСХО.
1.7.1 Повна назва англійською мовою - Cycling Federation Kherson Region
1.7.2 Скорочена назва англійською мовою -  CFKR

Розділ 2. Правовий статус Федерації

2.1. Федерація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки,  бути позивачем та відповідачем у судах, мати у власності кошти та інше майно, має самостійний баланс та рахунки в установах банків.
2.2. З моменту реєстрації Федерація має виключне право на використання своєї назви.
2.3. Федерація має бланки, печатки та штампи зі своїм найменуванням та символікою, зразки яких затверджуються Конференцією Федерації. Символіка Федерації реєструється у встановленому Кабінетом Міністрів України  порядку.
2.4. Федерація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.
2.5. Федерація має право укладати договори з фізичними особами на використання їх праці (трудові договори і контракти), а також цивільно-правові угоди з окремими фізичними чи юридичними особами згідно з чинним законодавством України.
2.6. Федерація та створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону.
2.7. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Федерація у встановленому чинним законодавством порядку має право:
здійснювати будь-яку незаборонену законом діяльність, яка необхідна для виконання статутних завдань Федерації;
виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування;
ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, організації, надавати допомогу в їх створенні; створювати установи та організації;
проводити масові заходи не заборонені чинним законодавством (збори, мітинги, демонстрації, благодійні акції тощо);
брати участь в організації і фінансуванні спільних програм і проектів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами;
отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів, самостійно вирішувати питання про їх використання;
звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відповідно до законодавства інформацію, необхідну для виконання своїх статутних завдань;
вносити пропозиції до органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань статутної діяльності Федерації;
одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
засновувати засоби масової інформації;
збирати, зберігати та поширювати інформацію, пропагувати свої ідеї, мету та завдання, популяризувати свою назву та символіку;
співпрацювати з іноземними та міжнародними громадськими організаціями, підтримувати професійні зв‘язки, обмін досвідом та інформацією, обмін делегаціями, вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, укладати відповідні угоди;
порушувати клопотання перед державними та іншими установами та органами про надання допомоги Федерації для вирішення статутних завдань;
2.8. Діяльність Федерації не обмежується строком.
2.9. Федерація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном.

Розділ 3. Мета і завдання Федерації

3.1. Основною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку видів велоспорту в Херсонської області, підвищенню ролі фізичної культури та спорту і всебічному і гармонійному розвитку особистості, зміцненню здоров’я громадян, формуванню здорового способу життя та захист спільних інтересів своїх членів.
3.2. Федерація ставить перед собою завдання:
-   сприяння розробці та втіленню в життя програми розвитку відповідних         видів спорту в Херсонської області, вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, їх успішному  виступу на українських та  міжнародних змаганнях;
-    сприяння становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії,                   взаєморозуміння між членами Федерації.
3.3. Для здійснення своїх статутних завдань Федерація в установленому  законом порядку:           
-    поширює інформацію в Херсонської області про відповідні види велоспорту та про діяльність Федерації;
-   надає організаційну та методичну допомогу місцевим громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у роботі по залученню населення до занять відповідними видами велосипедного спорту;
-    бере участь у розробці і реалізації програми розвитку відповідних види велоспорту;
-   сприяє розробці і здійсненню заходів по узагальненню та поширенню передового досвіду тренерів, суддів, інших фахівців з велосипедного спорту;
-   організовує навчально-тренувальні збори, змагання серед членів Федерації як в Херсонської області, Україні, так і за її межами;           
-   здійснює заходи щодо розвитку і зміцнення зв'язків з Федерацією велосипедного спорту України, Європейським союзом велосипедистів,    Міжнародним союзом, велосипедистів, відповідними національними організаціями, федераціями інших країн;
-   розвиває і зміцнює свою матеріально-технічну та фінансову базу;
- організовує, навчання та підвищення кваліфікації фахівців – членів       Федерації як в Херсонської області, Україні, так і за її межами;
-   затверджує за погодженням з Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту, правила змагань, положення про змагання серед членів Федерації, здійснює контроль за їх дотриманням;
-  збирає, узагальнює  і вивчає, поширює передовий досвід у сфері відповідних видів велоспорту;                                       
-  бере участь у плануванні, підготовці та проведенні Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту, обласних, всеукраїнських та міжнародних заходів і змагань з відповідних вид велоспорту;
- виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові немайнові права;
-   розробляє і затверджує календарний план спортивних змагань Федерації, забезпечує їх підготовку та проведення;
- здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій зі статусом юридичної особи, засновує підприємства;
-   сприяє забезпеченню соціального захисту членів Федерації, підтримує інвалідів та ветеранів спорту, їх сім”ї та родичів;         
-   сприяє  підготовці спортсменів всеукраїнського та міжнародного  рівня,   успішному їх виступу в чемпіонатах України, Європи та світу, інших змаганнях;
-   здійснює добір спортсменів, тренерів та інших фахівців – членів                  Федерації для участі в змаганнях, зборах;
- має право заохочувати та стимулювати членів Федерації, спортсменів, тренерів та членів їх сімей;
-    захищає законні інтереси членів Федерації у відносинах з державним органами, посадовими особами, громадськими організаціями,  всіма третіми особами;
-    представляє спортсменів, тренерів та інших фахівців Федерації до  нагород, заохочень та присвоєння почесних звань;
-    бере участь у будівництві та експлуатації спортивних споруд, створенні        лікувально-оздоровчих центрів, центрів реабілітації,  виробництв  та        виготовленню спортивного інвентарю та обладнання, одягу, взуття тощо;
-    організовує    виготовлення     офіційної,    нагородної    та     пам'ятної  атрибутики, символіки, сувенірної, рекламної та іншої продукції Федерації.

Розділ 4. Порядок набуття і припинення членства у Федерації,
права та обов’язки її членів

4.1. Членство в Федерації є добровільним.
4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, визнають Статут Організації, бажають сприяти її діяльності.
4.3. До складу Федерації нові члени приймаються рішенням Виконкому при поданні письмової заяви. Рішення про прийняття чи відмову у прийнятті в члени Федерації приймаються Виконкомом в десятиденний термін.
4.4. Членство у Федерації є фіксованим.
4.5. При бажанні члена Федерації вибути зі складу Федерації він повідомляє Виконком Федерації письмовою заявою про вибуття. Виконком Федерації має право самостійно, відповідним рішенням виключити з членів Федерації особу, яка не дотримується вимог Статуту, вчинила аморальний вчинок, за дії, що завдають  шкоду Федерації чи окремому її члену.
4.6.  Члени Федерації мають право:
- брати участь в обговоренні і прийнятті рішень з усіх питань діяльності Федерації;
- обирати та бути обраним до всіх керівних органів Федерації;
- відстоювати власні погляди та переконувати в них інших;
- бути присутнім на засіданнях Виконкому Федерації;
- вносити на розгляд органів управління пропозиції з усіх питань статутної діяльності Федерації;
- отримувати від керівництва інформацію, що стосується діяльності Федерації;
- брати участь у формуванні та реалізації програм Федерації, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Федерацією;
- отримувати підтримку Федерації у діяльності, що відповідає меті Федерації;
- відмовлятись від членства у Федерації.
4.7. Члени Федерації зобов’язані: 
- дотримуватися цього Статуту, а також регламентів і рішень, ухвалених керівними органами Федерації в межах їх компетенції;
- сприяти розвитку Федерації та підвищенню її авторитету, не чинити дій, які суперечили б  її статутним цілям;
- не здійснювати дій, що можуть нанести шкоду престижу та майну Федерації;
- своєчасно сплачувати членські, заявочні та інші обов'язкові внески.
4.8. Член Федерації несе дисциплінарну відповідальність за порушення своїх обов’язків, порушення Статуту, заподіяння своєю діяльністю або бездіяльністю моральної чи матеріальної шкоди Федерації, або окремому його члену.
4.9. Рішення про виключення з членів Федерації, як і відмова у прийнятті в члени, можуть бути оскаржені Конференції на її черговому (позачерговому) засіданні.
4.11. Члени Федерації не мають права на частку майна Федерації та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) Федереції не підлягають розподілу між її членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Федереції, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
                                       
Розділ 5. Повноваження керівних органів Федерації,
порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень.
Періодичність засідань і процедура прийняття рішень керівних органів.

5.1. Управління Федерацією здійснюється у відповідності зі статутом на підставі принципів самоврядності.
5.2.  Вищим  органом Федерації є Конференція, яка скликається один раз на рік. Час, місце скликання та порядок денний Конференції оголошуються Виконкомом Федерації і доводяться до відома членів Федерації не пізніше як за 30 днів до їх початку телефонограмою, оголошенням в пресі, листом чи іншим способом.
5.3. Позачергова Конференція скликається з ініціативи Виконкому Федерації, або 1/3 членів Федерації або за вимогою Ревізійної комісії Федерації.
5.4. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні більше половини членів Федерації.
5.5. До складу Конференції входять всі члени Федерації, кожен з яких при прийнятті рішень володіє одним голосом.
5.6. Рішення приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням. На Конференції окремі питання можуть вирішувати  таємним голосуванням. Рішення про проведення таємного голосування приймається кваліфікованою більшістю голосів.
5.7. При достроковому вибутті члена керівного органу Федерації на найближчому засіданні Конференції приймають рішення про довибори у цей керівний орган.
5.8. До виключної компетенції Конференції належить:
- визначає основні напрямки статутної діяльності та розвитку Федерації;
- затверджує Статут Федерації, вносить до нього зміни і доповнення;
- затверджує зразки печаток, штампів, емблем, бланків, символіки Федерації;
- затверджує порядок денний та регламент Конференції;
- обирає строком на десять років голову Федерації та заступника голови Федерації;
- обирає строком на два роки склад Виконкому Федерації, Ревізійну комісію Федерації, голову Ревізійної комісії Федерації;
-  заслуховує звіти голови, заступника голови, Ревізійної комісії Федерації, головних тренерів з видів велоспорту, членів Федерації;
- приймає рішення про припинення (саморозпуск чи реорганізацію) Федерації;
-    розпоряджається коштами та майном Федерації;
-    розглядає і вирішує будь-які інші питання діяльності Федерації.
- розгляд і затвердження бюджетів, поданих Радою Організації.
5.9. Результати Конференції та прийняті ними рішення фіксуються у протоколах. Протоколи Конференції підписуються Головою Федерації та головним секретарем Федерації.
5.10. Рішення, прийняті Конференцією, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Конференцією.
5.11. Вищим постійнодіючим керівним органом Федерації в період між Конференціями є Виконком Федерації, очолюваний головою Федерації.
5.12. Кількісний та персональний склад Виконкому обирається на Конференції прямим відкритим голосуванням терміном на 2 рока. Кількісний склад Виконкому може змінюватися за рішенням Конференції.
5.13. До складу Виконкому Федерації входять за посадою голова Федерації, заступник голови Федерації, головний секретар Федерації.
5.14.  Засідання Виконкому Федерації проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 2 місяці.
5.15. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Виконкому.
5.16.  Рішення Виконкому Федерації приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Виконкому. Кожен член Ради має один голос. За умови рівності голосів голос голови Федерації є вирішальним. У разі наявності поважних причин відсутній член Виконкому може висловити свою думку щодо суті розв'язуваних питань письмово, до засідання Виконкому.
5.17.   Виконком Федерації у межах своєї компетенції:
- здійснює поточне колегіальне керівництво Федерацією, забезпечує виконання рішень Конференції;
- розробляє план проведення та заходи з організації, проведення та виконання заходів, проектів, програм Організації;
-  призначає на посаду головного секретаря Федерації;
- скликає позачергові засідання Конференції та готує їх проведення; готує проведення чергових засідань Конференції;
- повідомляє членів Федерації про дату, місце проведення та порядок денний Конференції за 30 днів до їх проведення телефонограмою, оголошенням в пресі, листом чи іншим способом.
- приймає рішення про включення питань до порядку денного Конференції, які надійшли у вигляді пропозицій від членів Федерації не пізніше, ніж за 30 днів до їх проведення;
- встановлює розміри вступних, членських та інших внесків, порядок їх       сплати;
- готує річні звіти з діяльності Федерації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Федерації; звіти з виконання програм та проектів Федерації та подає їх на затвердження Конференцією;
- затверджує бюджет Федерації, бюджети програм та проектів Федерації та звіти з їх виконання і подає їх на затвердження Конференцією;
- визначає основні напрямки залучення та використання майна і коштів Федерації;
- сприяє залученню коштів, веде пошук  фінансових  ресурсів  задля забезпечення діяльності Федерації;
- здійснює оперативне керування майном та коштами Федерації відповідно до рішень Конференції;
- приймає рішення про вступ нових членів Федерації та припинення членства у Федерації;
- затверджує структуру  та штатний  розпис Федерації; посадові обов'язки працівників і умови оплати їх праці;
- приймає рішення щодо вступу Федерації в асоціацію, спілку або в спільний проект з іншими особами, а також щодо створення або закриття підприємств, установ чи організацій (з подальшим затвердженням на Конференції);
- надає за запитами членів Федерації, Конференції, Виконкому, інформацію щодо діяльності Федерації;
- веде облік членських внесків, надходжень та видатків Федерації;
- розглядає скарги, апеляції, заяви;
- збирає, систематизує, зберігає та надає інформацію про статутну діяльність Федерації;
- приймає рішення  про утворення тимчасових комісій;
- забезпечує та контролює поточне виконання  програм Федерації; створює робочі органи (комітети, комісії тощо);
- організовує взаємодії з державними органами влади та місцевого самоврядування;
- приймає рішення про притягнення члена Федерації до дисциплінарної відповідальності;
- організовує підготовку до Конференції, готує питання порядку денного; забезпечує виконання рішень Конференції;
- організовує заходи Конференції в рамках статутної діяльності;
- розглядає та приймає рішення з інших питань, що не належать до виключної компетенції Конференції або інших керівних органів Федерації згідно зі Статутом.
5.18. Члени Виконкому зобов'язані:
- не пропускати поточних засідань керівного органу без поважних причин;
- виконувати рішення Конференції, Виконкому та доручення Голови;
- приймати активну участь у заходах, що проводяться Федерацією;
5.19. Члени Виконкому мають право:
- вносити пропозиції до планів роботи та проектів рішень Виконкому;
- приймати участь в роботі Федерації.
5.20. Голова  Федерації:
5.21. Голова Федерації відповідає за підготовку і ведення засідань Виконкому, а також зберігання документації Виконкому.
5.22. Голова Федерації обирається терміном на 10 (десять) років.
5.23. Голова Федерації у межах своєї компетенції:
- без доручення діє від імені Федерації, представляє її інтереси в усіх підприємствах, установах і організаціях та фізичними особами;
- укладає договори, у тому числі трудові;
- видає доручення, відкриває рахунки в установах банків, підписує документи від імені Федерації, укладає від імені Федерації угоди, контракти;
- головує  на засіданнях Виконкому, має право підпису фінансових, банківських документів;
- організовує скликання Конференцій, готує питання порядку денного;
- видає накази, розпорядження, затверджує інструкції та інші обов'язкові для виконання членами Федерації документи;
- приймає рішення  про залучення до виконання завдань Федерації та інших робіт необхідних спеціалістів з оплатою за трудовими угодами, згідно з затвердженим Виконкомом штатним розкладом;
- приймає на роботу штатних працівників та звільняє їх відповідно до чинного законодавства;
- керує роботою членів та працівників Федерації;
- організує облік і звітність надходжень і витрат грошових коштів;
- не рідше одного разу на рік звітує про результати роботи на засіданні Конференції;
- приймає рішення про придбання рухомого та нерухомого майна, аксесуарів тощо, в рамках своєї компетенції та відповідно до рішення Конференції;
- в межах наданих повноважень здійснює оперативне керування  майном та коштами Федерації;
- головує на Конференції, має право вирішального голосу при розподілі голосів членів Виконкому;
- вирішує інші питання діяльності Федерації, за винятком віднесених цим Статутом і діючим законодавством до компетенції Конференції або інших органів Федерації.
- готує звіти про діяльність організації та виносить їх на затвердження Конференції;
- виконує доручення Конференції;
5.24. В разі відсутності Голови Федерації за його дорученням на засіданнях Виконкому обов‘язки Голови Федерації виконує Заступник голови Федерації, або будь-хто з членів Виконкому, призначений наказом Голови.
5.25.   Заступник голови Федерації здійснює організацію роботи Федерації за напрямками її  діяльності відповідно до рішень Конференції, доручень голови Федерації.
5.26. Члени Виконкому виконують свої обов'язки на громадських засадах.
5.27. Зміна в складі керівних органів здійснюється в разі:
- закінчення строку повноважень;
- дострокового припинення повноважень за заявою члена органа управління або за рішенням вищого органу управління з дотриманням вимог трудового та іншого законодавства.
5.28. Рішення про зміну складу керівних органів приймається на Конференції Федерації простою більшістю голосів.
5.29. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Федерації може бути оскаржено членами Федерації шляхом подання відповідної заяви (скарги) на розгляд Конференції. Питання про розгляд скарги члена Федерації на рішення, дії, бездіяльність керівних органів Федерації обов'язково вноситься до порядку денного і розглядається на Конференції.
5.30. Рішення Конференції Федерації може бути відмінене Конференцією Федерації  або оскаржене в судовому порядку.
5.31. Для   поточної   оперативної,   технічної   роботи   Виконком   створює
Секретаріат, що є адміністративним органом Федерації.
5.32. До складу Секретаріату Федерації входять штатні працівники, які            працюють у ньому  відповідно  до  трудового  договору. Залучення експертів, консультантів та інших фахівців здійснюється на договірних засадах згідно законодавства.
5.33. Відповідні договори зі штатними, працівниками Секретаріату,            залученими фахівцями укладає голова Федерації.
5.34. Секретаріат очолює головний секретар Федерації.
5.35. Головний секретар Федерації:
-   організовує виконання рішень Конференції, Виконкому, доручень голови  Федерації;
- забезпечує ведення діловодства Федерації, інформаційного зв'язку між Федерацією, відповідними міжнародними організаціями, контроль та організацію фінансових зв’язків між суб’єктами;
-    здійснює підготовку засідань Виконкому Федерації, Конференції;
-    веде облік членів Федерації.
5.36. Контроль за дотриманням Статуту Федерації, фінансово-господарською діяльністю Федерації здійснюється Ревізійною комісією, яка підзвітна Конференції.
5.37. Ревізійна  комісія  здійснює  перевірки  за дорученням  Конференції, вимогою 1/3 членів Федерації та власною ініціативою.
5.38.  Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Федерації та її членів необхідні матеріали, фінансові та інші документи, а також особисті письмові пояснення.
5.39. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції або засідання Виконкому Федерації, якщо виникла загроза інтересам Федерації чи її членам або виявлені зловживання з боку посадових осіб Федерації чи її членів.
5.40.  Ревізійна комісія обирається Конференцією і складається не менш, як з трьох осіб.
5.41. Засіданя Ревізійої комісії Федерації скликаються в разі необхідості, але не рідше ніж 1 раз на рік.

Розділ 6. Порядок звітування керівних органів Федерації перед її членами

6.1. Звітність Виконкому Федерації перед її членами здійснюється у відповідності до положень зазначених у Статуті, а саме на Конференції Федерації, яка скликається не рідше 1 разу на рік, де і звітує Голова про діяльність Виконкому за відповідний термін роботи Виконкому. В разі відсутності Голови, звітує про діяльність Виконкому Заступник голови, або узгоджена заздалегідь на Виконкомі особа, яка обирається із складу членів Виконкому і затверджується більшістю голосів її членів.

Розділ 7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Федерації та розгляду скарг

7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Федереції може бути оскаржено членами Федерації шляхом подання відповідної заяви (скарги) на розгляд Виконкому.
7.2 Заяви щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів (надалі - скарга) надаються виключно у письмовій формі.
7.3. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів:
         - особа (особи), що звертаються до Виконкому зі скаргою, викладає(ють) в ній суть питання та формулює(ють) свої вимоги;
         - Виконком вивчає обставини справи зазначеної у скарзі, здійснює необхідні дії щодо отримання інформації з боку сторони, до якої є питання і докладає максимальних зусиль у межах своєї компетентності щодо прийняття рішення по суті справи.
7.4. В разі, якщо питання викладені у скарзі не можуть бути вирішені за допомогою компетенції Виконкому, Виконком ініціює проведення позачергової Конференції Федерації для розгляду скарг(и) і вирішення питань по суті.
7.5. Якщо результати розгляду скарги не задовольняють заявника, останній має право звернутися до Виконкому Федерації з порушенням питання щодо скликання  позачергової Конференції Федерації і постановкою на порядок денний розгляду питання викладеного у скарзі. У будь-якому випадку питання про розгляд скарги члена Федерації на рішення, дії, бездіяльність керівних органів Федераії обов'язково вноситься до порядку денного і розглядається на черговій Конференції Федерації.
7.6. Рішення Конференції Федерації по суті розгляду питання викладеного у скарзі, може бути оскаржене заявником в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством України.

Розділ 8. Джерела надходження і порядок використання коштів
та іншого майна Федерації.

8.1. Федерація для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане його членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.
8.2. Статутом передбачена заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
8.3. Кошти та майно Федерації, в тому числі – в іноземній валюті, формуються в установленому законодавством порядку.
8.4. Кошти та майно Федерації формується за рахунок:
- членських внесків членів Федерації;
- передачі коштів та іншого майна, майнових прав засновників, членами (учасниками), або державою;
- пасивних доходів;
- добровільних пожертв, благодійної (в тому числі гуманітарної) та міжнародної технічної допомоги, безповоротної фінансової допомоги підприємств, установ, організації та фізичних осіб, у тому числі іноземних;
- грантів українських та зарубіжних підприємств, установ, організацій;
- майна, придбаного за рахунок власних коштів, тимчасово наданих у користування (крім розпорядження);
- коштів, отриманих від здійснення статутної діяльності Федерації;
- інших джерел, не заборонених законом.
8.5. Федерація може виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права та обов’язки.
8.6. Федерація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів. У разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів Федерація зобов’язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів у порядку, передбаченому чинним законодавством.
8.7. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
8.8. Члени Федерації не мають права власності на окремі об’єкти, що входять до майна Федерації. Члени Федерації можуть користуватися майном Федерації на підставі укладених угод.
8.9. Доходи (прибутки) Федерації використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами Федерації.
8.10. Призначення джерел, утворення та порядок використання коштів визначаються Виконкомом Федерації.

Розділ 10. Порядок внесення змін та доповнень до статуту

10.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються Конференцією Федерації за поданням Виконкому Федерації, та реєструються у встановленому законодавством порядку.
10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів Федерації, присутніх на засіданні Конференції.
10.3. Зміни і доповнення до Статуту оформляються у письмовій формі. Федерація повідомляє орган реєстрації про прийняті зміни та доповнення до Статуту у п'ятиденний термін.

Розділ 11. Припинення діяльності Федерації

11.1. Діяльність Федерації припиняється за рішенням Конференції Федерації шляхом ліквідації або реорганізації.
11.2. Правонаступником Федерації може бути лише організація внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
11.3. Саморозпуск вважається завершеним, а Федерація – ліквідованою з моменту внесення запису про це в державний реєстр.
11.4. Федерація подає рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск) до уповноваження органу з питань реєстрації.
11.5. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про рішення Федерації про саморозпуск розпочинається припинення Федерації як юридичної особи.
11.6. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію (саморозпуск), призначає Ліквідаційну комісію.
11.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно розраховується з кредиторами та державою, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив.
11.8. Питання подальшого членства членів Федераії в новостворених організаціях вирішується на підставі відповідного рішення Конференції Федерації.
11.9. Реорганізація Федерації, здійснюється за рішенням Конференції Федерації. Про прийняте рішення про реорганізацію Федерації повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.
11.10. Якщо Федерація має орендоване майно або безоплатне надане у користування від інших осіб, після реорганізації майно повертається власникам.
11.11. При реорганізації членство у Федерації та її подальша діяльність визначається Конференцією.
11.12. Діяльність Федерації може бути припинена за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Федерації.
11.13. У разі припинення діяльності Федерації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету держави.

Голова
Федерації велосипедного спорту
Херсонської області                                                                          ________

0

2

Орієнтовна дата установчих зборів: 25 липня 2018 о 18:00!
Місце проведення: шукаємо

Орієнтовна дата проведення першої Конференцій: 29 серпня 2018 о 18:00
Місце проведення: шукаємо

0

3

10 лет, мне кажется, это для нашего быстрого времени многовато (Голова Федерації обирається терміном на 10 (десять) років)

0

4

alexdan написал(а):

10 лет, мне кажется, это для нашего быстрого времени многовато (Голова Федерації обирається терміном на 10 (десять) років)

Вчера в "кругу активистов", фамилии - позже будут их, обсуждали этот срок, я предлагал "четыре года" но
- в шаблоне устава, который получений от компетентных людей, которы в ходят в ФВСУ, указан такой срок
- голова и заместитье без действенного исполнительного совета "пустышка"
- исполнительный избираетесь каждые два года, который выполняет существенную роль в организации, выходит такой "баланс" между стабильностью и свежестью кадров
- юридически сменить голову в случае его "бездействия"

Думаю резонно это будет вынести на голосование перед утверждением устава сроки, собственно для этого и ветка эта.

P.S. "работы" непочатый край, идей хватает, первоочередно нужно делать "судейскую коллегию" и многое другое... в ближайшие недели буду размещать информацию(календарь событий, на этот год и другое), уже работает группа людей... предлагаю Всем - для экономии времени, понимание не писать "тут большие посты, которые тяжело для пониматься", а также не вести двойную работу, звонить мне 0664127345 параллельно в ветке "РОЗМОВИ" предлагает свои идей, после чего, проводить встречи и обговаривать ее в живую

+1

5

Ezhik написал(а):

в шаблоне устава, который получений от компетентных людей, которы в ходят в ФВСУ, указан такой срок

Потому что большинство этих федераций рудиментарные старпёрские органы со своей атмосферой. Поэтому там бессменные головы по сто лет сидят. :)

0

6

Учора відбулись установчі збори Громадської організації «Федерація велосипедного спорту Херсонської області» за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька, 16.
На засіданні була присутня 31 особа. Головою організації було обрано Кутасова Андрія, його заступником - Новик Олену; також був сформований Виконавчий комітет у складі Баленка Віталія, Кондратенка Дмитра, Алексєєва Івана, Бойченка Андрія, Домбровського Андрія та Старова Олександра.
Окремими рішеннями було сформовано ревізійну та інвентаризаційну комісію. До складу ревізійної комісії увійшли: Блюммер Василь, Сікорський Михаїл та Велько Дмитро. Інвентаризаційна комісія сформована з Таточенка Віталія, Паламарчука Андрія та Стрелецького Олександра. Головне завдання інвентаризаційної комісії полягає у виявленні наявних людських та матеріальних ресурсів в Херсонській області з подальшим аналізом стану велоспорту на сьогоднішній час.
Наразі виконуються підготовчі дій з реєстрації громадської організації «Федерація велосипедного спорту Херсонської області». Представником ГО “ФВСХО” для здійснення реєстраційних дій було обрано Кутасова Андрія.
Голова установчих зборів -  Кутасов Андрій, секретар установчих зборів - Франковська Марія, члени лічильної комісії - Кондратенко Дмитро та Баленко Віталій дякують усім небайдужим за участь у зборах.
Окрему подяку за участь у зборах висловлюємо Директору ГО «Спорт для всіх» в особі Ротоноса Сергія Олексійовича та Управлінню з питань фізкультури та спорту Херсонської ОДА в особі керівника Кана Юрія Борисовича, а також головного спеціаліста Рибака Миколи Миколайовича за надання приміщення та консультативну підтримку. Федерації велосипедного спорту Чернігівської області в особі голови організації Бричева Олександра Миколайовича за надану консультативну підтримку.

0

7

https://www.youtube.com/watch?v=EKRX8yPoO7A

0

8

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Установчими зборами
Громадської організації
«Федерація велосипедного
спорту Херсонської області»
Протокол № 1 від 25 липня 2018 рокуСТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ФЕДЕРАЦІЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО
СПОРТУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

м. Херсон, 2018
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Федерація велосипедного спорту Херсонської області» (далі – Федерація) є добровільною неприбутковою недержавною громадською організацією спортивної спрямованості, яка об'єднує спортсменів, тренерів, суддів, інших фахівців в досягненні мети і завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Федерація діє на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування, для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів. 
1.3. Федерація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» іншим чинним законодавством України та цим Статутом.
1.4. Федерація визнає Статут, мету та завдання Федерації велосипедного спорту України, Європейського союзу велосипедистів, Міжнародного союзу велосипедистів, у своїй діяльності керується встановленими нею принципами і правилами.
1.5. Федерація є непідприємницьким товариством, і основною метою не є одержання прибутку.
1.6.1 Повне найменування Федерації українською мовою – Громадська організація «Федерація велосипедного спорту Херсонської області»
1.6.2 Скорочене найменування Федерації українською мовою – ГО «ФВСХО».
1.7.1. Повна назва англійською мовою - PUBLIC ORGANIZATION «Cycling Federation Kherson Region»
1.7.2. Скорочена назва англійською мовою -  PO «CFKR»
1.8.1. Повна назва російською мовою - ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Федерация велосипедного спорта Херсонской области»
1.8.2. Скорочена назва російською мовою - ОО «ФВСХО»

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФЕДЕРАЦІЇ
2.1. Федерація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки,  бути позивачем та відповідачем у судах, мати у власності кошти та інше майно, має самостійний баланс та рахунки в установах банків.
2.2. З моменту реєстрації Федерація має виключне право на використання своєї назви.
2.3. Федерація має бланки, печатки та штампи зі своїм найменуванням та символікою, зразки яких затверджуються Конференцією Федерації. Символіка Федерації реєструється у встановленому законом порядку.
2.4. Федерація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.
2.5. Федерація має право укладати договори з фізичними особами на використання їх праці (трудові договори і контракти), а також цивільно-правові угоди з окремими фізичними чи юридичними особами згідно з чинним законодавством України.
2.6. Федерація та створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону.
2.7. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Федерація у встановленому чинним законодавством порядку має право:
− здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, яка необхідна для виконання статутних завдань Федерації;
− виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
− представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування;
− ідейно та організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, організації, надавати допомогу в їх створенні; створювати юридичні особи (товариства, підприємства);
− проводити масові заходи не заборонені чинним законодавством (збори, мітинги, демонстрації, благодійні акції тощо);
− брати участь в організації і фінансуванні спільних програм і проектів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами;
− отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів, самостійно вирішувати питання про їх використання;
− звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
− одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відповідно до законодавства інформацію, необхідну для виконання своїх статутних завдань;
− вносити пропозиції до органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань статутної діяльності Федерації;
− одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
− засновувати засоби масової інформації;
− збирати, зберігати та поширювати інформацію, пропагувати свої ідеї, мету та завдання, популяризувати свою назву та символіку;
− співпрацювати з іноземними та міжнародними громадськими організаціями, підтримувати професійні зв‘язки, обмін досвідом та інформацією, обмін делегаціями, вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, укладати відповідні угоди;
− порушувати клопотання перед державними та іншими установами та органами про надання допомоги Федерації для вирішення статутних завдань;
2.8. Діяльність Федерації не обмежується строком.
2.9. Федерація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном.

РОЗДІЛ 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

3.1. Основною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку видів велоспорту в Херсонській області, підвищенню ролі фізичної культури та спорту і всебічному і гармонійному розвитку особистості, зміцненню здоров’я громадян, формуванню здорового способу життя та захист спільних інтересів своїх членів.
3.2. Федерація ставить перед собою завдання:
-   сприяння розробці та втіленню в життя програми розвитку відповідних         видів спорту в Херсонській області, вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, їх успішному  виступу на українських та  міжнародних змаганнях;
-сприяння становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії,                   взаєморозуміння між членами Федерації.
3.3. Для здійснення своїх статутних завдань Федерація в установленому  законом порядку:           
- поширює інформацію в Херсонській області про відповідні види велоспорту та про діяльність Федерації;
- надає організаційну та методичну допомогу місцевим громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у роботі по залученню населення до занять відповідними видами велосипедного спорту;
-  бере участь у розробці і реалізації програми розвитку відповідних видів велоспорту;
-    сприяє розвитку велотуризму в області,
-  спонукає учасників заходів до опанування правила дорожнього руху, та ініціює розвиток велоінфраструктури на території області,
- сприяє розробці і здійсненню заходів по узагальненню та поширенню передового досвіду тренерів, суддів, інших фахівців з велосипедного спорту;
-  організовує навчально-тренувальні збори, змагання серед членів Федерації як в Херсонській області, Україні, так і за її межами;           
- здійснює заходи щодо розвитку і зміцненню зв'язків з Федерацією велосипедного спорту України, Європейським союзом велосипедистів,    Міжнародним союзом велосипедистів, відповідними національними організаціями, федераціями інших країн;
-   розвиває і зміцнює свою матеріально-технічну та фінансову базу;
- організовує навчання та підвищення кваліфікації фахівців – членів       Федерації як в Херсонській області, Україні, так і за її межами;
-   затверджує за погодженням з обласним органом виконавчої влади з питань фізкультури та спорту правила змагань, положення про змагання серед членів Федерації, здійснює контроль за їх дотриманням;
-  збирає, узагальнює  і вивчає, поширює передовий досвід у сфері відповідних видів велоспорту;                                       
-  бере участь у плануванні, підготовці та проведенні обласних, всеукраїнських та міжнародних заходів і змагань з відповідних вид велоспорту разом з обласним органом виконавчої влади з питань фізкультури та спорту ;
- виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові немайнові права;
-   розробляє і затверджує календарний план спортивних змагань Федерації, забезпечує їх підготовку та проведення;
- здійснює підприємницьку діяльність шляхом створення юридичних осіб (товариств, підприємств) якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню;
-  сприяє забезпеченню соціального захисту членів Федерації, підтримує інвалідів та ветеранів спорту, їх сім'ї та родичів;         
-   сприяє  підготовці спортсменів всеукраїнського та міжнародного  рівня,   успішному їх виступу в чемпіонатах України, Європи та світу, інших змаганнях;
-  здійснює добір спортсменів, тренерів та інших фахівців – членів                  Федерації для участі в змаганнях, зборах;
- має право заохочувати та стимулювати членів Федерації, спортсменів, тренерів та членів їх сімей;
-   захищає законні інтереси членів Федерації у відносинах з державним органами, посадовими особами, громадськими організаціями,  всіма третіми особами;
-    представляє спортсменів, тренерів та інших фахівців Федерації до  нагород, заохочень та присвоєння почесних звань;
-   бере участь у будівництві та експлуатації спортивних споруд, створенні        лікувально-оздоровчих центрів, центрів реабілітації,  виробництв  та        виготовленні спортивного інвентарю та обладнання, одягу, взуття тощо;
-   організовує    виготовлення     офіційної,    нагородної    та     пам'ятної  атрибутики, символіки, сувенірної, рекламної та іншої продукції Федерації.

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ФЕДЕРАЦІЇ,  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ
4.1. Членство в Федерації є добровільним.
4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, визнають Статут Організації, бажають сприяти її діяльності.
4.3. До складу Федерації нові члени приймаються рішенням Виконкому при поданні письмової заяви. Рішення про прийняття чи відмову у прийнятті в члени Федерації приймаються Виконкомом в десятиденний термін.
4.4. Членство у Федерації є фіксованим.
4.5. При бажанні члена Федерації вибути зі складу Федерації він повідомляє Виконком Федерації письмовою заявою про вибуття. Виконком Федерації має право самостійно відповідним рішенням виключити з членів Федерації особу, яка не дотримується вимог Статуту, вчинила аморальний вчинок, не вносила своєчасно членських внесків членів Федерації, за дії, що завдають  шкоду Федерації чи окремому її члену.
4.6.  Члени Федерації мають право:
- брати участь в обговоренні і прийнятті рішень з усіх питань діяльності Федерації;
- обирати та бути обраним до всіх керівних органів Федерації;
- відстоювати власні погляди та переконувати в них інших;
- бути присутнім на засіданнях Виконкому Федерації;
- вносити на розгляд органів управління пропозиції з усіх питань статутної діяльності Федерації;
- отримувати від керівництва інформацію, що стосується діяльності Федерації;
- брати участь у формуванні та реалізації програм Федерації, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Федерацією;
- отримувати підтримку Федерації у діяльності, що відповідає меті Федерації;
- відмовлятись від членства у Федерації.
4.7. Члени Федерації зобов’язані: 
- дотримуватися цього Статуту а також регламентів і рішень, ухвалених керівними органами Федерації в межах їх компетенції;
- сприяти розвитку Федерації та підвищенню її авторитету, не чинити дій, які суперечили б  її статутним цілям;
- не здійснювати дій, що можуть нанести шкоду престижу та майну Федерації;
- своєчасно сплачувати членські, заявочні та інші обов'язкові внески.
4.8. Член Федерації несе дисциплінарну відповідальність (до виключення з членства у Федерації) за порушення своїх обов’язків, порушення Статуту, заподіяння своєю діяльністю або бездіяльністю моральної чи матеріальної шкоди Федерації, або окремому його члену, несвоєчасну сплату внеску.
4.9. Кожен випадок про дисциплінарну відповідальність, виключення з Федерації, розглядається на  черговому (позачерговому) засіданні Виконкому.
4.10. Рішення про виключення з членів Федерації, як і відмова у прийнятті в члени, можуть бути оскаржені до Конференції на її черговому (позачерговому) засіданні.
4.11. Члени Федерації не мають права на частку майна Федерації та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи (прибутки) або майно Федерації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Федерації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.
                                       

РОЗДІЛ 5. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ,
ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНА СКЛАДУ, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ.

5.1. Управління Федерацією здійснюється у відповідності зі статутом на підставі принципів самоврядності.
5.2.  Вищим  органом Федерації є Конференція, яка скликається Виконкомом Федерації один раз на рік. Час, місце скликання та порядок денний Конференції оголошуються Виконкомом Федерації і доводяться до відома членів Федерації не пізніше як за 30 днів до їх початку телефонограмою, оголошенням в пресі, листом чи іншим способом.
5.3. Позачергова Конференція скликається з ініціативи Виконкому Федерації, або 1/3 членів Федерації або за вимогою Ревізійної комісії Федерації.
5.4. Конференція вважається правомірною, якщо на ній присутні більше половини членів Федерації.
5.5. У роботі Конференції приймають участь усі члени Федерації, кожен з яких при прийнятті рішень володіє одним голосом.
5.6. Рішення приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням. На Конференції окремі питання можуть вирішуватися таємним голосуванням. Рішення про проведення таємного голосування приймається кваліфікованою більшістю голосів. При вирішення питань щодо внесення змін до Статуту Федерації, припинення Федерації та відчуження майна Федерації на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Федерації рішення Конференції приймається якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників Конференції.
5.7. При достроковому вибутті члена керівного органу Федерації на найближчому засіданні Конференції приймають рішення про довибори у цей керівний орган.
5.8. До виключної компетенції Конференції належить:
- визначення основних напрямків статутної діяльності та розвитку Федерації;
- затвердження Статуту Федерації, внесення до нього змін;
- затвердження зразків печаток, штампів, емблем, бланків, символіки Федерації;
- затвердження порядку денного та регламенту Конференції;
- обрання строком на 2 роки голови Федерації та заступника голови Федерації;
- обрання строком на два роки складу Виконкому Федерації, Ревізійної комісії Федерації, голови Ревізійної комісії Федерації;
-  заслуховування звітів голів, заступника голови, Ревізійної комісії Федерації, головних тренерів з видів велоспорту, членів Федерації;
- приймання рішення про припинення (саморозпуск чи реорганізацію) Федерації;
-    розпоряджання коштами та майном Федерації;
-    розгляд і вирішення будь-яких інших питань діяльності Федерації.
-    розгляд і затвердження бюджетів, поданих Радою Федерації.
-    вирішення питання про реалізацію права власності Федерації
5.9. Результати Конференції та прийняті нею рішення фіксуються у протоколах. Протоколи Конференції підписуються Головою Федерації та головним секретарем Федерації.
5.10. Рішення, прийняті Конференцією, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Конференцією.
5.11. Постійно діючим керівним органом Федерації в період між Конференціями є Виконком Федерації, очолюваний головою Федерації.
5.12. Кількісний та персональний склад Виконкому обирається на Конференції прямим відкритим голосуванням терміном на 2 роки. Кількісний склад Виконкому може змінюватися за рішенням Конференції.
5.13. До складу Виконкому Федерації входять за посадою голова Федерації, заступник голови Федерації, головний секретар Федерації.
5.14.  Засідання Виконкому Федерації проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 2 місяці.
5.15. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Виконкому.
5.16.  Рішення Виконкому Федерації приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Виконкому. Кожен член Ради має один голос. За умови рівності голосів голос голови Федерації є вирішальним. У разі наявності поважних причин відсутній член Виконкому може висловити свою думку щодо суті розв'язуваних питань письмово до засідання Виконкому.
5.17.   Виконком Федерації у межах своєї компетенції:
- здійснює поточне колегіальне керівництво Федерацією, забезпечує виконання рішень Конференції;
- розробляє план проведення та заходи з організації, проведення та виконання заходів, проектів, програм Організації;
- скликає позачергові засідання Конференції та готує їх проведення; готує проведення чергових засідань Конференції;
- повідомляє членів Федерації про дату, місце проведення та порядок денний Конференції за 30 днів до їх проведення телефонограмою, оголошенням в пресі, листом чи іншим способом.
- приймає рішення про включення питань до порядку денного Конференції, які надійшли у вигляді пропозицій від членів Федерації не пізніше, ніж за 30 діб до їх проведення;
- встановлює розміри вступних, членських та інших внесків, порядок їх       сплати;
- готує річні звіти з діяльності Федерації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Федерації; звіти з виконання програм та проектів Федерації та подає їх на затвердження Конференцією;
- затверджує бюджет Федерації, бюджети програм та проектів Федерації та звіти з їх виконання і подає їх на затвердження Конференцією;
- визначає основні напрямки залучення та використання майна і коштів Федерації в межах визначених Конференцією;
- сприяє залученню коштів, веде пошук  фінансових  ресурсів  задля забезпечення діяльності Федерації;
- здійснює оперативне керування майном та коштами Федерації відповідно до рішень Конференції;
- приймає рішення про вступ нових членів Федерації та припинення членства у Федерації;
- затверджує структуру  та штатний  розпис Федерації; посадові обов'язки працівників і умови оплати їх праці;
- приймає рішення щодо вступу Федерації в асоціацію, спілку або в спільний проект з іншими особами, а також щодо створення або припинення юридичних осіб (з подальшим затвердженням на Конференції);
- надає за запитами членів Федерації, Конференції, Виконкому інформацію щодо діяльності Федерації;
- веде облік членських внесків, надходжень та видатків Федерації;
- розглядає скарги, апеляції, заяви;
- збирає, систематизує, зберігає та надає інформацію про статутну діяльність Федерації;
- приймає рішення  про утворення тимчасових комісій;
- забезпечує та контролює поточне виконання  програм Федерації; створює робочі органи (комітети, комісії тощо);
- організовує взаємодії з державними органами влади та місцевого самоврядування;
- приймає рішення про притягнення члена Федерації до дисциплінарної відповідальності;
- організовує підготовку до Конференції, готує питання порядку денного; забезпечує виконання рішень Конференції;
- організовує заходи Конференції в рамках статутної діяльності;
- розглядає та приймає рішення з інших питань, що не належать до виключної компетенції Конференції або інших керівних органів Федерації згідно зі Статутом.
5.18. Члени Виконкому зобов'язані:
- не пропускати поточних засідань керівного органу без поважних причин;
- виконувати рішення Конференції, Виконкому та доручення Голови;
- приймати активну участь у заходах, що проводяться Федерацією;
5.19. Члени Виконкому мають право:
- вносити пропозиції до планів роботи та проектів рішень Виконкому;
- приймати участь в роботі Федерації.
5.20. Голова  Федерації:
5.21. Голова Федерації відповідає за підготовку і ведення засідань Виконкому, а також зберігання документації Виконкому.
5.22. Голова Федерації обирається терміном на 2 (два) років.
5.23. Голова Федерації у межах своєї компетенції:
- без доручення діє від імені Федерації, представляє її інтереси в усіх підприємствах, установах і організаціях та перед фізичними особами;
- укладає договори, у тому числі трудові;
- видає доручення, відкриває рахунки в установах банків, підписує документи від імені Федерації, укладає від імені Федерації угоди, контракти;
- головує  на засіданнях Виконкому, має право підпису фінансових, банківських документів;
- організовує скликання Конференцій, готує питання порядку денного;
- видає накази, розпорядження, затверджує інструкції та інші обов'язкові для виконання членами Федерації документи;
- приймає рішення  про залучення до виконання завдань Федерації та інших робіт необхідних спеціалістів з оплатою за трудовими угодами, згідно з затвердженим Виконкомом штатним розкладом;
- приймає на роботу штатних працівників та звільняє їх відповідно до чинного законодавства;
- керує роботою членів та працівників Федерації;
- організовує облік і звітність надходжень і витрат грошових коштів;
- не рідше одного разу на рік звітує про результати роботи Виконкому на засіданні Конференції;
- приймає рішення про придбання рухомого та нерухомого майна, аксесуарів тощо, в рамках своєї компетенції та відповідно до рішення Конференції;
- в межах наданих повноважень здійснює оперативне керування  майном та коштами Федерації;
- головує на Конференції, має право вирішального голосу при розподілі голосів членів Виконкому;
- вирішує інші питання діяльності Федерації, за винятком віднесених цим Статутом і діючим законодавством до компетенції Конференції або інших органів Федерації.
- готує звіти про діяльність організації та виносить їх на затвердження Конференції;
- виконує доручення Конференції;
5.24. В разі відсутності Голови Федерації за його дорученням на засіданнях Виконкому обов‘язки Голови Федерації виконує Заступник голови Федерації, або будь-хто з членів Виконкому, призначений наказом Голови.
5.25.   Заступник голови Федерації здійснює організацію роботи Федерації за напрямками її  діяльності відповідно до рішень Конференції, доручень голови Федерації.
5.26. Члени Виконкому виконують свої обов'язки на громадських засадах.
5.27. Зміна в складі керівних органів здійснюється в разі:
- закінчення строку повноважень;
- дострокового припинення повноважень за заявою члена органу управління або за рішенням вищого органу управління з дотриманням вимог трудового та іншого законодавства.
5.28. Рішення про зміну складу керівних органів приймається на Конференції Федерації простою більшістю голосів.
5.29. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Федерації може бути оскаржено членами Федерації шляхом подання відповідної заяви (скарги) на розгляд Конференції. Питання про розгляд скарги члена Федерації на рішення, дії, бездіяльність керівних органів Федерації обов'язково вноситься до порядку денного і розглядається на Конференції.
5.30. Рішення Конференції Федерації може бути відмінене Конференцією Федерації  або оскаржене в судовому порядку.
5.31. Для   поточної   оперативної,   технічної   роботи   Виконком   створює Секретаріат, який є адміністративним органом Федерації.
5.32. До складу Секретаріату Федерації входять штатні працівники, які            працюють у ньому  відповідно  до  трудового  договору. Залучення експертів, консультантів та інших фахівців здійснюється на договірних засадах згідно законодавства.
5.33. Відповідні договори зі штатними працівниками Секретаріату,            залученими фахівцями укладає голова Федерації.
5.34. Секретаріат очолює головний секретар Федерації.
5.35. Головний секретар Федерації:
-   організовує виконання рішень Конференції, Виконкому, доручень голови  Федерації;
- забезпечує ведення діловодства Федерації, інформаційного зв'язку між Федерацією, відповідними міжнародними організаціями, контроль та організацію фінансових зв’язків між суб’єктами;
-    здійснює підготовку засідань Виконкому Федерації, Конференції;
-    веде облік членів Федерації.
5.36. Контроль за дотриманням Статуту Федерації, фінансово-господарською діяльністю Федерації здійснюється Ревізійною комісією, яка підзвітна Конференції.
5.37. Ревізійна  комісія  здійснює  перевірки  за дорученням  Конференції, вимогою 1/3 членів Федерації та власною ініціативою.
5.38.  Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Федерації та її членів необхідні матеріали, фінансові та інші документи, а також особисті письмові пояснення.
5.39. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції або засідання Виконкому Федерації, якщо виникла загроза інтересам Федерації чи її членам або виявлені зловживання з боку посадових осіб Федерації чи її членів.
5.40.  Ревізійна комісія обирається Конференцією і складається не менш, як з трьох осіб.
5.41. Засідання Ревізійної комісії Федерації скликаються в разі необхідності, але не рідше ніж 1 раз на рік.
5.42.  Засідання органів управління Федерації можуть проводитися із використанням засобів зв’язку.  Рішення про використання засобів зв’язку під час проведення засідання приймає відповідний орган управління із зазначенням порядку проведення такого засідання.

РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ
6.1. Звітність Виконкому Федерації перед її членами здійснюється у відповідності до положень зазначених у Статуті, а саме на Конференції Федерації, яка скликається не рідше 1 разу на рік, де і звітує Голова про діяльність Виконкому за відповідний термін роботи Виконкому. В разі відсутності Голови, звітує про діяльність Виконкому Заступник голови, або узгоджена заздалегідь на Виконкомі особа, яка обирається із складу членів Виконкому і затверджується більшістю голосів її членів.

РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Федерації може бути оскаржено членами Федерації шляхом подання відповідної заяви (скарги) на розгляд Виконкому.
7.2 Заяви щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів (надалі - скарга) надаються виключно у письмовій формі.
7.3. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів:
         - особа (особи), що звертаються до Виконкому зі скаргою, викладає(ють) в ній суть питання та формулює(ють) свої вимоги;
        - Виконком вивчає обставини справи зазначеної у скарзі, здійснює необхідні дії щодо отримання інформації з боку сторони, до якої є питання і докладає максимальних зусиль у межах своєї компетентності щодо прийняття рішення по суті справи.
7.4. В разі, якщо питання викладені у скарзі не можуть бути вирішені за допомогою компетенції Виконкому, Виконком ініціює проведення позачергової Конференції Федерації для розгляду скарг(и) і вирішення питань по суті.
7.5. Якщо результати розгляду скарги не задовольняють заявника, останній має право звернутися до Виконкому Федерації з порушенням питання щодо скликання  позачергової Конференції Федерації і постановкою на порядок денний розгляду питання викладеного у скарзі. У будь-якому випадку питання про розгляд скарги члена Федерації на рішення, дії, бездіяльність керівних органів Федерації обов'язково вноситься до порядку денного і розглядається на черговій Конференції Федерації.
7.6. Рішення Конференції Федерації по суті розгляду питання викладеного у скарзі, може бути оскаржене заявником в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством України в тому числі до суду.

РОЗДІЛ 8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ФЕДЕРАЦІЇ.
8.1. Федерація для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане його членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.
8.2. Доходи (прибутки) або майно Федерації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Федерації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.
8.3. Кошти та майно Федерації, в тому числі – в іноземній валюті, формуються в установленому законодавством порядку.
8.4. Кошти та майно Федерації формується за рахунок:
- членських внесків членів Федерації;
- передачі коштів та іншого майна, майнових прав засновників, членами (учасниками), або державою;
- пасивних доходів;
- добровільних пожертв, благодійної (в тому числі гуманітарної) та міжнародної технічної допомоги, безповоротної фінансової допомоги підприємств, установ, організації та фізичних осіб, у тому числі іноземних;
- грантів українських та зарубіжних підприємств, установ, організацій;
- майна, придбаного за рахунок власних коштів, тимчасово наданих у користування (крім розпорядження);
- коштів, отриманих від здійснення статутної діяльності Федерації;
- інших джерел, не заборонених законом.
8.5. Федерація може виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права та обов’язки.
8.6. Федерація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів. У разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів Федерація зобов’язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів у порядку, передбаченому чинним законодавством.
8.7. Члени Федерації не мають права власності на окремі об’єкти, що входять до майна Федерації. Члени Федерації можуть користуватися майном Федерації на підставі укладених угод.
8.8 Доходи (прибутки) Федерації використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами Федерації.
8.9. Призначення джерел, утворення та порядок використання коштів визначаються Виконкомом Федерації.

РОЗДІЛ 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
9.1. Зміни до Статуту приймаються Конференцією Федерації за поданням Виконкому Федерації, та реєструються у встановленому законодавством порядку.
9.2. Зміни до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів Федерації, присутніх на засіданні Конференції.
9.3. Зміни до Статуту оформляються у письмовій формі. Федерація повідомляє орган реєстрації про прийняті зміни до Статуту у п'ятиденний термін.

РОЗДІЛ 10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ
10.1. Діяльність Федерації припиняється за рішенням Конференції Федерації шляхом ліквідації або реорганізації.
10.2. Правонаступником Федерації може бути лише організація внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
10.3. Саморозпуск вважається завершеним, а Федерація – ліквідованою з моменту внесення запису про це в єдиний державний реєстр.
10.4. Федерація подає рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск) до уповноваження органу з питань реєстрації.
10.5. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про рішення Федерації про саморозпуск розпочинається припинення Федерації як юридичної особи.
10.6. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію (саморозпуск), призначає Ліквідаційну комісію.
10.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно розраховується з кредиторами та державою, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив.
10.8. Питання подальшого членства членів Федерації в новостворених організаціях вирішується на підставі відповідного рішення Конференції Федерації.
10.9. Реорганізація Федерації, здійснюється за рішенням Конференції Федерації. Про прийняте рішення про реорганізацію Федерації повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.
10.10. Якщо Федерація має орендоване майно або безоплатне надане у користування від інших осіб, після реорганізації майно повертається власникам.
10.11. При реорганізації членство у Федерації та її подальша діяльність визначається Конференцією.
10.12. Діяльність Федерації може бути припинена за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Федерації.
10.13. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Голова Федерації                                                                                А.В. Кутасов

0

9

http://sh.uploads.ru/t/l5A1Q.jpg

До уваги усіх членів «Федерації велосипедного спорту херсонської області», 8-го грудня планується проведення чергової конференції ГО «ФВСХО».
Плануємий час: 10:00, а місце проведення 2й копрус ХНТУ!

Попередній перелік питань:
1. Внесення зміни до статуту.
2. Календар заходів на 2019 рік.
3. Обрання нових членів виконавчого комітету відповідальних за шосе та велокрос.
4. Організація внутрішнього рейтингу, таблиця нарахування балів на 2019-рік.
5. Організація та стратегія розвитку клубного велосипедного спорту в Херсонській області. Первинні кроки.

Відповідно до статуту(https://cycling.ks.ua/regulations), для вступу до організації треба написати заяву до Виконавчого комітету. Питання та пропозиції за телефоном 0664127345

0

10

Поточний статут: https://cycling.ks.ua/regulations

0


Вы здесь » Велофорум Херсона » Адміністрація » Статут


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно